partners_logotypes

Projekt

Projekt "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy" Poddziałanie 1.1.2 "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych".

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskał 96,20 pkt i znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania, spośród ponad 100 zgłoszonych projektów. Przyznana kwota dofinansowania to 45.351.032,00 zł.

Projekt "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” realizowany przez pięć jednostek, które dn. 21 kwietnia 2009r. utworzyły Konsorcjum w składzie:

Beneficjent:

 

Partnerzy:

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 r. – 31 grudnia 2015 r.

Budżet projektu: 45.564.696,00 PLN, w tym kwalifikowalne 45.351.032,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 100%.

Nr projektu: POIG.01.01.02-00-109/09.

Celem zgłaszanego programu jest zaproponowanie nowych innowacyjnych rozwiązań wykorzystania komórek macierzystych w medycynie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie zespołów.

Zespoły badawcze wchodzące w skład Konsorcjum odkryły kilka lat temu tzw. małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego (ang. very small embryonic-like stem cells – VSELs), które stwarzają realną nadzieję na wykorzystanie ich w medycynie regeneracyjnej, jako źródła komórek pluripotencjalnych alternatywnego do komórek macierzystych pozyskiwanych z zarodków. Opublikowane wyniki wstępnych badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują na znaczenie tych komórek w niedokrwieniu mięśnia sercowego, udarze i odnowie układu krwiotwórczego. Realizatorzy projektu uważają, że komórki te również są komórkami macierzystymi szeregu nowotworów i tym samym powinny być bezpośrednim celem nowoczesnych strategii antynowotworowych.

Stworzone Konsorcjum zajmie się różnymi aspektami dotyczącymi biologii tych komórek, metod ich izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększania potencjału regeneracyjnego i w konsekwencji zaproponuje nowatorskie metody lecznicze oparte o wykorzystanie VSELs w medycynie.

Dla realizacji zamierzonych celów zaproponowano pakiety 9 zadań badawczych, które będą realizowane we współpracujących ze sobą od wielu lat ośrodkach w Szczecinie, Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wykorzystania komórek macierzystych w medycynie i osiągnięcie w ten sposób znaczącego postępu w praktycznym zastosowaniu tak obiecującej strategii leczniczej, jaką jest terapia komórkowa. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez:

1) opracowanie nowatorskich metod izolacji, charakterystyki, namnażania i zwiększania potencjału regeneracyjnego VSEL oraz innych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego;
2) wykorzystanie nowoczesnej aparatury badawczej na światowym poziomie;
3) rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej oraz związków z przemysłem;
4) przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych.

W trakcie realizacji projektu:
1) przeprowadzi się dokładną wielopłaszczyznową analizę molekularną komórek VSELs poszukując m.in. nowych markerów powierzchniowych do ich izolacji,
2) opracuje nowatorskie metody namnażania poza ustrojem oraz pozna dokładniej udział tych komórek w procesach regeneracji tkanek zarówno w stanach fizjologii, jak i patologii,
3) zaproponuje nowatorskie metody wykorzystania komórek VSELs w leczeniu zawału mięśnia sercowego, niedokrwienia kończyn, udaru mózgu, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, anemii plastycznej, zapalenia wrzodziejącego jelit, ran i oparzeń skóry,
4) zbada udział tych komórek zarówno w powstawaniu, jak i progresji niektórych schorzeń nowotworowych.

Projekt ma za zadanie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w medycynie, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie zespołów.

Zgłoszenie projektu "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" jest odpowiedzią na cele określone w Krajowym Programie Badań Strategicznych, podkreślające konieczność identyfikacji i badania komórek macierzystych posiadających największą zdolność regeneracyjną. Projekt jest zatem zgodny z celami osi priorytetowej 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a w szczególności Poddziałania 1.1.2, dotyczącego krajowych programów badań strategicznych.