partners_logotypes

Promocja projektu

W celu informowania społeczeństwa o realizowaniu działania i roli jaką odegrał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Instytucja Pośrednicząca podjętych został szereg działań promujących sam projekt i jego rezultaty.

Do najważniejszych z nich należą:

1. Zorganizowanie trzech imprez o charakterze naukowo – informacyjnym pod nazwą „Baltic Stem-Cell Meeting”, które odbędą się w Szczecinie lub Krakowie w latach 2010, 2013 i 2015. W imprezie tej weźmie każdorazowo udział około stu gości z kraju i zagranicy zajmujących się w swoich pracach badawczych problematyką komórek macierzystych. Łącznie w całym cyklu imprez weźmie udział około 300 osób z najbardziej opiniotwórczych środowisk. Udział w imprezie wezmą również zaproszone media ogólnopolskie i lokalne, dla których przygotowane zostaną odpowiednie materiały popularnonaukowe informujące o perspektywach terapeutycznych, jakie stwarzają komórki macierzyste. Zjazdy takie ułatwią współpracę i pozyskanie przyszłych partnerów w zgłaszanych grantach europejskich. Celem tych zjazdów będzie zainicjowanie kolejnych konferencji które będą regularnie organizowane w kolejnych krajach obszaru morza Bałtyckiego.

27-29 maja 2011r. – odbyła się pierwsza konferencja Baltic Stem Cell Meeting w Szczecinie (ceremonia otwarcia – Aula Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wykłady – Hotel Novotel Szczecin).

Zaproszenie | Sprawozdanie

BSCM BSCM BSCM BSCM

31 maja – 02 czerwca 2013r. – druga międzynarodowa konferencja naukowa Second Baltic Stem Cell Meeting, która odbyła się w Hotelu Radisson Blu Szczecinie

Zaproszenie | Sprawozdanie

BSCM BSCM BSCM BSCM BSCM BSCM

2. Co pół roku u poszczególnych partnerów odbywać się będą spotkania partnerów projektu, których efektem będzie każdorazowy raport. Dokument ten trafiał będzie do wszystkich ośrodków badawczych w kraju prowadzących badania nad komórkami macierzystymi, tak by o postępach w realizacji projektu dowiadywała się jak największa część środowiska naukowego. Raport trafiał będzie również do mediów elektronicznych wydawców czasopism naukowych. Planuje się zorganizowanie 13 takich spotkań (co pół roku), w których każdorazowo weźmie udział po około 50 osób.

Dotychczas odbyły się spotkania partnerów w następujących terminach i miejscach:

I spotkanie partnerów – 09 stycznia 2010r. w Warszawie (IBD Nenckiego PAN)

Zaproszenie | Sprawozdanie

Część naukowa dr_hab._W._Wojakowski dr_W._Marlicz prof.J._Dulak

II spotkanie partnerów – 28-29 czerwca 2010r. w Szczecinie (Hotel Atrium)

Zaproszenie | Sprawozdanie

konferencja_prasowa Część naukowa prof._M._Ratajczak Część naukowa- dyskusja dr_R._Filipkowski dr_hab._R._Zuba-Surma

III spotkanie partnerów – 17-18 grudnia 2010r. w Warszawie (IBIB PAN)

Zaproszenie | Sprawozdanie

Część administracyjna Część naukowa prof._M._Ratajczak prof._B._Machaliński dr_hab._R._Zuba-Surma dr_J._Drukała dr_W._Wojakowski dr_G._Hoser Część naukowa- dyskusja

IV spotkanie partnerów – 26-27 maja 2011r. w Szczecinie (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Fizjologii)

Zaproszenie | Sprawozdanie

V spotkanie partnerów – 09-10 stycznia 2012r. w Warszawie (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Zaproszenie | Sprawozdanie

V spotkanie partnerów

VI spotkanie konsorcjantów - 28-29 czerwca 2012r. w Katowicach (SPSK nr 7 ŚUM Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu)

Zaproszenie | Sprawozdzanie

konferencja_prasowa konferencja_prasowa konferencja_prasowa konferencja_prasowa

VII spotkanie konsorcjantów - 11-12 stycznia 2013r. w Krakowie (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zaproszenie | Sprawozdanie

BSCM BSCM BSCM

VIII spotkanie konsorcjantów - 31 maja - 01 czerwca 2013r. w Szczecinie (Rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)

Zaproszenie

IX spotkanie konsorcjantów - 13 - 14 stycznia 2014r. w Warszawie (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)Zaproszenie

X spotkanie konsorcjantów - 03 - 04 czerwca 2014r. w Warszawie (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

Zaproszenie

BSCM BSCM BSCM BSCM BSCM

XI spotkanie konsorcjantów – 15-16 stycznia 2015r. w Warszawie (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

Zaproszenie

BSCM BSCM BSCM

3. Do informowania społeczności akademickiej i całego społeczeństwa zostanie utworzona specjalna strona internetowa opatrzona logo EFRR oraz MNiSW. Strona ta będzie informować o postępach w realizacji badań, o ważnych, przełomowych odkryciach i rezultatach prowadzonych prac badawczych. Nad jej aktualizacją czuwać będzie dedykowany do tego celu administrator strony.

W kwietniu 2010r. założona została strona internetowa projektu http: //www.stemcells-project.eu/, która ma na celu informowanie wszystkich zainteresowanych nt. aktualnego przebiegu realizacji projektu (głównie spotkań, wykładów). Ze strony dowiedzieć się można np. na temat aktualnej rekrutacji do pracy na rzecz projektu, czy zadać pytanie do realizatorów projektu poprzez formularz kontaktowy.

4. Ważnym działaniem promocyjnym będzie zorganizowanie dwóch szkół zimowych dla doktorantów z Polski i zagranicy, którzy będą kształceni przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się badaniami nad komórkami macierzystymi. Każdorazowo w takim przedsięwzięciu weźmie udział 50 doktorantów i 20 wykładowców. W trakcie warsztatów eksponowane będą informacje o roli jaką odegrał EFRR i MNiSW / NCBiR w realizacji projektu.

I szkoła zimowa – 19-21 października 2012r. w Policach (woj. zachodniopomorskie)

Zaproszenie

Program

Sprawozdanie

II szkoła zimowa – 15-16 grudnia 2015r. w Warszawie (woj. mazowieckie)
Szczegóły na stronie internetowej: http://sz.nencki.gov.pl

Zaproszenie

Program

Sprawozdanie

Książka abstraktów

 

5. Budynki instytucji, w których realizowane będą badania finansowane w ramach działania 1.1.2 PO IG zostaną oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi, zawierającymi dane na temat wysokości dofinansowania i okresu realizacji projektu. Ponadto wszelka aparatura badawcza, która zostanie nabyta w ramach projektu zostanie oznakowana specjalnymi naklejkami informującymi o sposobie finansowania zakupów.

6. Równolegle planuje się powołanie w Polsce Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej. Założycielami tego towarzystwa będą członkowie niniejszego konsorcjum. Towarzystwo to będzie miało charakter interdyscyplinarny i skupiać będzie specjalistów z rożnych dziedzin.

2011r. – powołanie w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej

27-28 maja 2011r. – inauguracyjne spotkanie Polskiego Towarzysta Medycyny Regeneracyjnej w Auli oraz Sali Rad Wydziału Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (ul. Rybacka 1, Szczecin) Zebranie PTMR

7. Członkowie konsorcjum będą wygłaszać wykłady na wyższych uczelniach o kierunkach biologicznych i medycznym. Wykłady takie poprzedzone będą, krótką informacją o programie strategicznym i mechanizmach jego finansowania.

8. W publikowanych pracach, przygotowywanych doktoratach i habilitacjach będzie adnotacja, że są one finansowane przez fundusze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dotychczas opublikowanych pracach, których autorami są pracownicy zaangażowani w realizacje projektu są zapisy o współfinansowaniu pracy.

Wszystkie prace dostępne są do wglądu w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin)

9. Przygotowany zostanie odpowiedni emblemat, który będzie umieszczony w dolnym rogu na slajdach wchodzących w skład prezentacji naukowych wygłaszanych przez członków konsorcjum podczas prezentacji wyników na zjazdach naukowych międzynarodowych i krajowych.

W celu informowania społeczeństwa o realizowaniu działania i roli jaką odegrał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych zostało szereg działań:

1. Informowanie społeczeństwa poprzez uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, zjazdach.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu uczestniczą w wielu krajowych i zagranicznych spotkaniach, konferencjach i zjazdach promując sam projekt jak i wyniki badań uzyskane w wyniku jego realizacji.

2. Informowanie społeczeństwa poprzez udzielanie odpowiedzi na prośby i pytania zadawane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej projektu.